Thursday, 11 October 2012


dehu road jaha par dr.basaheb ambedkar aye the aur unhono ghoshit kiya tha ki pandharpur ka vitthal koyi aur nahi tathagat buddha hai.yah bat 200 p[ratishat sahi hai,us dhrati ke upar es tarah ful umle hai!